Kategoria: Zaburzenia emocjonalne

BEZ WIĘKSZEGO TRUDU

Okazało się, że bez większego trudu można ze słowa uczynić bodziec warunkowy, bowiem na sam dźwięk słowa „wróbel” wzrastało u badanych dzieci wydzielanie. Ale, co ważniejsze, wydzielanie śliny można było także uzyskać stosując słowa, których przedtem z podawaniem żurawin nie łączono, I tak zdolnymi do wywołania reakcji okazały się m. in. słowa bardziej ogólne niż słowo—bodziec warunkowy („wróbel”), mianowicie wyrazy: ptak, latające, żywe (w oryginale: letajut, żiwut). Okazało się także, że im bardziej ogólne było słowo, tym słabszą wywoływało re­akcję. Pojawienie się tego rodzaju reakcji można wytłumaczyć tym, że w umyśle dziecka istniała sieć powiązań między pojęciami danej kate­gorii, a więc wytworzenie powiązań warunkowych z jakimś jednym ele­mentem tej sieci wpływało również na inne. Nie jest to jedyna forma powiązań; dowodzi tego fakt, że kiedy w podobnym eksperymencie uczy­niono bodźcem warunkowym słowo „dobrze”, to reakcję ślinową można było uzyskać wtedy, gdy wypowiadano zdanie mające pozytywne zna­czenie (np. „Armia Radziecka zwyciężyła”).

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

OPARCIE NA RÓŻNYCH DANYCH

Opierając się na wielu różnych danych można powiedzieć, że od­działywanie informacyjne na człowieka tworzy w jego umyśle złożoną sieć znaczeniową i że właśnie dzięki tej sieci każde ze zjawisk, z któ­rymi człowiek ma do czynienia, zostaje odpowiednio zaklasyfikowane w zależności od tej klasyfikacji powstaje odpowiednia reakcja. Sieć taka tworzy się pod wpływem oddziaływań społecznych, a róż­nice między warunkami życia i formami kultury odbijają się na jej strukturze. Stosunkowo wyraźną, acz nieskomplikowaną ilustracją tych różnic są odpowiedzi dzieci libańskich i sudańskich oraz dzieci amery­kańskich (których rodzice czasowo mieszkali w Libanie) na pytanie: „Do czego to służy?” w odniesieniu do takich przedmiotów, jak usta, ręce, piasek, kamień, pies, kot itp. Odpowiedź na to pytanie ujawnia w pe­wnym stopniu miejsce danego pojęcia w systemie innych pojęć.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

PEWNE RÓŻNICE

Jak się okazało, wystąpiły pewne systematyczne różnice między dziećmi z Libanu i Sudanu, z jednej strony, a dziećmi amerykańskimi — z dru­giej. Różnice te zaznaczyły się już w wieku lat pięciu. Tak np. dzieci amerykańskie traktowały usta raczej jako urządzenie do „mówienia”, podczas gdy dzieci arabskie jako urządzenie do „jedzenia i picia”. Dzieci amerykańskie rozpatrywały psy i koty jako „coś do zabawy”, dzieci arabskie zaś jako stróża czy myśliwego. Chłopiec lub dziewczynka uwa­żane były przez dzieci amerykańskie za towarzyszy zabaw, a przez dzieci arabskie za osoby, które muszą spełniać określone obowiązki okazywać posłuszeństwo rodzicom. Wprawdzie, jak widać, określenia podawane przez dzieci z różnych kultur nie wykluczają się — określenia dawane przez jedne mogły być zaakceptowane przez drugie -— ale różna okazała się hierarchia znaczeń, a więc to, co traktowano jako cechę główną.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

ROZPATRYWANE PRZEDMIOTY

Dla rozpatrywanych tu przedmiotów w poszczególnych kulturach różne cechy odgrywały naj­ważniejszą rolę. Można dodać, że w miarę dorastania niektóre różnice mogą się zwiększać, przy czym zależeć to będzie oczywiście od rodzaju pojęć. Ale istnieją też takie pojęcia, które w różnych kulturach odbie­rane są podobnie.Tak np. poddano badaniu grupę Indian (Navaho), Meksykańczyków, Anglików i Japończyków, którym przedstawiono pewną liczbę pojęć charakteryzujących różne stany psychiczne ludzi, a także pewną liczbę rysunków przedstawiających tafcie przeciwieństwa, jak góra—dół, cięż­ki—lekki, kolorowy—bezbarwny itp. Badane osoby miały określić każ­de z podanych pojęć przy pomocy skal utworzonych przez wskazane na obrazkach przeciwieństwa, a więc określić poszczególne stany psy­chiczne w kategoriach przeciwieństw fizycznych.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!