Kategoria: Zaburzenia emocjonalne

MOŻNA PRZYPUSZCZAĆ

Można przypuścić, że nadchodzące informacje układają się w naszym umyśle w pewną całość, tworząc spójną organizację. Ta organizacja „nastawia” nas w pewien sposób na odbiór nowych informacji. Odbiór ten zależy zatem od tego, cośmy poprzednio oglądali. Wytworzona przez uprzed­nie informacje organizacja sensoryczna odznacza się dużym stopniem trwałości i bardzo trudno ją przekształcić. Przedstawiony eksperyment stanowi ilustrację nader ważnego faktu: informacje, które otrzymujemy po raz pierwszy i które trafiają jakby na „puste miejsca”, tworzą stosunkowo łatwo określoną orga­nizację. Ale organizacja, która już raz powstała, wpływa na odbiór nowych informacji. Informacje zorganizowane inaczej niż te, które osob­nik już przyswoił, będą docierały doń z trudnością, torując sobie z mo­zołem drogę do świadomości. Dlatego też na sposób odbioru świata wielki wpływ muszą mieć doświadczenia początkowe.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

ORGANIZACJA SENSORYCZNA

Organizacja sensoryczna, która powstała w pierwszych latach życia, sprawia, że bodźce dochodzące od przedmiotów i zjawisk poprzednio nie spotykanych są ciągle traktowane jako obce i nie mogą zostać w pełni „przyswojone”.Rozpatrywana powyżej organizacja dotyczyła danych sensorycznych. Rzecz jasna, że organizacji podlegają też informacje występujące w for­mie bardziej złożonej — w formie pojęć i znaczeń. Można więc mówić również o organizacji semantycznej.Jak wiadomo, zarówno zwierzęta, jak i ludzie reagują nie tylko na zmysłowe cechy działającego na nich przedmiotu, ale — i to przede wszystkim — na znaczenie sygnałów, które spostrzegają. Najprostszą formę reakcji na znaczenie bodźca stanowi odruch warunkowy. Jest rzeczą znaną, że nawet stosunkowo nisko na drabinie filogenetycz­nej stojące zwierzęta są już w stanie reagować na sygnały zapowiada­jące coś ważnego dla organizmu.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

ORGANIZACJA INFORMACJI

Klasyczny „bohater” badań ekspery­mentalnych — pies z laboratorium I. Pawłowa — zaczynał wydzielać ślinę przy zadziałaniu nań bodźcami, które same wprawdzie nic z je­dzeniem nie miały wspólnego, ale systematycznie zapowiadały pokarm i dzięki temu nabrały zdolności wywoływania analogicznej reakcji jak pokarm. Można więc powiedzieć, że dźwięk dzwonka bądź zaświecenie się lampki miały dla psa znaczenie sygnału zapowiadającego coś waż­nego życiowo.Znaczenie bodźców w sensie opisanym powyżej to zjawisko nader elementarne w stosunku do tego, co zachodzi u człowieka. Człowiek bowiem ma zdolność produkowania i odbierania sygnałów, których „po­tencjał” znaczeniowy jest nieporównanie większy. Sygnałami tymi są słowa (lub pisany tekst). W odróżnieniu od prymitywnych znaczeń sygnałów warunkowych słowa komunikują i uogólniają społeczne do­świadczenie dotyczące ukrytych, niedostępnych zmysłowo cech rzeczy zjawisk. Nabyta w ten sposób wiedza układa się w bardzo złożoną sieć.

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!

ORGANIZACJA SEMANTYCZNA

Tak więc o znaczeniu słów można mówić zarówno w tym sensie, że odnoszą się one do określonych cech rzeczywistości, jak też i w tym, że zajmują miejsce w złożonym systemie, którego elementy wzajemnie się określają i wzajem na siebie oddziaływają.Systemowy charakter pojęć albo — mówiąc inaczej — sieć zna­czeniowa, utworzona w umyśle człowieka przez doświadczenie spo­łeczne, uwydatnia się m. in. w sytuacjach eksperymentalnych, przy ba­daniu odruchów warunkowych u ludzi. W jednym z eksperymentów ra­dzieckich przeprowadzonych na dzieciach, w trakcie którego używano słów jako bodźców warunkowych, podawano dzieciom osłodzone żura­winy, poprzedzając to wypowiedzeniem określonego słowa — w danym wypadku słowa „wróbel”. Przy pomocy specjalnego balonika z gumo­wą rurką, przytwierdzonego do jednej ze ślinianek, rejestrowano wy­dzielanie śliny (żurawiny pobudzają obfite wydzielanie śliny).

Chcesz poznać tajniki techniki? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują rzeczy, które Cię interesują? Mam na imię Anastazja i zapraszam Cię w miejsce, którego szukasz!